Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
August 18, 2013
Image Size
1.1 MB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,315
Favourites
32 (who?)
Comments
73
Downloads
12
×
[18.08.13] Jessica - Gift For Lala by chutchi54 [18.08.13] Jessica - Gift For Lala by chutchi54
- Only for :iconckipchip2k:
- Cho m đấy tó =.= t k bao giờ làm qà cho m nữa đôu :">
- Hnay ngày cuối rồi : (( mai phải đi học ~.~ nản vchưởng

NO SHARE RES AND PSD
DON'T COPY AND CLAIM AS YOUR

Add a Comment:
 
:iconmizzg2k1:
MizzG2k1 Featured By Owner Aug 31, 2013
s làm đk cái trog khug z
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 31, 2013  Student Interface Designer
gg
Reply
:iconmizzg2k1:
MizzG2k1 Featured By Owner Sep 2, 2013
là s
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 2, 2013  Student Interface Designer
google
Reply
:iconmizzg2k1:
MizzG2k1 Featured By Owner Sep 2, 2013
dạy đi
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 2, 2013  Student Interface Designer
google :')
Reply
:iconmizzg2k1:
MizzG2k1 Featured By Owner Sep 2, 2013
k bik tìm kiểu j
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 2, 2013  Student Interface Designer
các đưa gif vào ảnh, k thì lên youtube mà tìm
Reply
(1 Reply)
:icontylovelycool:
tylovelycool Featured By Owner Aug 24, 2013
m chăm ra art gê :) mà stock LQ qá :(
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 24, 2013  Student Interface Designer
bt mà TT.TT học rồi giờ lười
uh :D
Reply
Add a Comment: